Τα panta on line για το Σπίτι και οχι μόνο..

Πάνω από 15,000 προιόντα ψωνίστε από το σπίτι σας! Η ιστοσελίδα μας ανανεώνεται καθημερινά με νέα Προιόντα σε πολύ χαμηλές τιμές. Οι τιμές που αναγράφονται είναι με το Φ.Π.Α. & προ εκπτώσεων.

Πολιτική επιστροφών

ΔΙ­ΚΑΙΩ­ΜΑ­ Ε­ΠΙ­ΣΤΡΟ­ΦΗΣ

Μπο­ρεί­τε να επι­στρέ­ψε­τε ένα προ­ϊ­όν και να σας κα­τα­βάλ­λου­με το τί­μη­μα αν μας κοι­νο­ποι­ή­σε­τε γρα­πτώς μέσω της φόρ­μας επι­κοι­νω­νί­ας ή τη­λε­φω­νι­κά κα­λώ­ντας στο Τμήμα Εξυ­πη­ρέ­τη­σης Πελα­τών, την από­φα­σή σας αυτή εντός 15 ημε­ρο­λο­για­κών ημε­ρών από την πα­ρα­λα­βή του προ­ϊ­ό­ντος από εσάς ή από τρί­το μέ­ρος που θα υπο­δεί­ξε­τε κα­θώς και τους λό­γους για τους οποί­ους επι­θυ­μεί­τε την επι­στρο­φή του προ­ϊ­ό­ντος. Η επι­στρο­φή των χρη­μά­των γί­νε­ται μόνο εφό­σον τα προ­ϊ­ό­ντα βρί­σκο­νται σε άρι­στη κα­τά­στα­ση στην αρ­χι­κή τους συ­σκευα­σία με πλή­ρες πε­ριε­χό­με­νο και χω­ρίς να έχουν κα­τα­στρα­φεί οι ετι­κέ­τες ασφα­λεί­ας.

Για την επι­στρο­φή ενός μη ελατ­τω­μα­τι­κού προ­ϊ­ό­ντος το κό­στος επι­στρο­φής επι­βα­ρύ­νει τον πε­λά­τη, κα­θώς και το κό­στος την πρώ­της απο­στο­λής της εται­ρί­ας μας.

Ελατ­τω­μα­τι­κό προ­ϊ­όν

Σε πε­ρί­πτω­ση που χα­λά­σει κά­ποιο προ­ϊ­όν που έχε­τε πα­ρα­λά­βει του­λά­χι­στον 7 ημέ­ρες μετά, και θέ­λε­τε να πα­ρα­δο­θεί στην αρ­μό­δια εται­ρία που δί­νει την εγ­γύ­η­ση, το tapantaonline.gr προ­σφέ­ρει δω­ρε­άν μόνο την επι­στρο­φή του προ­ϊ­ό­ντος σε εσάς μετά την επι­σκευή του. Ο πε­λά­της υπο­χρε­ού­ται να πλη­ρώ­σει τα με­τα­φο­ρι­κά για την απο­στο­λή του ελατ­τω­μα­τι­κού προ­ϊ­ό­ντος σε εμάς, το οποίο έπει­τα θα με­τα­φερ­θεί στην ανά­λο­γη εται­ρία για επι­σκευή. Ο πε­λά­της μπο­ρεί να επι­στρέ­ψει το προ­ϊ­όν με οποιον­δή­πο­τε τρό­πο απο­στο­λής επι­θυ­μεί, Ε­ΚΤΟ­Σ από απλό τα­χυ­δρο­μείο.

ΑΚΥ­ΡΩ­ΣΗ

Το tapantaonline δεν δια­θέ­τει μη­χα­νι­σμό για την ακύ­ρω­ση μιας πα­ραγ­γε­λί­ας (ολι­κά ή με­ρι­κά) που έχει ήδη κα­τα­χω­ρη­θεί. Για οποια­δή­πο­τε ακύ­ρω­ση μιας πα­ραγ­γε­λί­ας, θα πρέ­πει να στεί­λε­τε e-mail στo info@tapantaonline.gr Η δυ­να­τό­τη­τα αυτή σας προ­σφέ­ρε­ται μέ­χρι τη στιγ­μή που θα σας ενη­με­ρώ­σου­με για την απο­στο­λή της πα­ραγ­γε­λί­ας σας. Μετά το χρο­νι­κό αυτό ση­μείο, δεν εί­ναι δυ­να­τή η ακύ­ρω­ση.

ΤΙ­ΜΕΣ

Οι τι­μές που ανα­φέ­ρο­νται στο ηλε­κτρο­νι­κό κα­τά­στη­μα tapantaonline.gr εί­ναι σε ευρώ και πε­ρι­λαμ­βά­νουν όλες τις φο­ρο­λο­γι­κές επι­βα­ρύν­σεις (24% Φ­ΠΑ­) εκτός από τα έξο­δα απο­στο­λής. Τα έξο­δα απο­στο­λής επι­βα­ρύ­νουν τον πε­λά­τη και εμ­φα­νί­ζο­νται κατά τη διάρ­κεια της πα­ραγ­γε­λί­ας ενώ τι­μο­λο­γού­νται στο τέ­λος της πα­ραγ­γε­λί­ας επι­πλέ­ον της τι­μής των επι­λε­χθέ­ντων προ­ϊ­ό­ντων. To tapantaonline επι­φυ­λάσ­σει το δι­καί­ω­μα τρο­πο­ποί­η­σης των τι­μών που εφαρ­μό­ζο­νται στα προ­ϊ­ό­ντα της ιστο­σε­λί­δας της σε οποια­δή­πο­τε στιγ­μή, αλλά δε­σμεύ­ε­ται να εφαρ­μό­σει τις τι­μές που ανα­γρά­φο­νται στον ιστό­το­πό της κατά τη στιγ­μή της πα­ραγ­γε­λί­ας σας.

Δωρεάν Μεταφορικά

Η εταιρία

Tapantaonline

Μενού Πελάτη

Το καλάθι σου

Ανατομικό Μαξιλάρι Latex Ventil

Mascus.gr

Με πάνω 3.350.000 επισκέψεις των αγοραστών κάθε μήνα, Mascus είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη ιστοσελίδα στον κόσμο για την αγορά και την πώληση βαρέων μηχανημάτων και φορτηγών. Βρείτε τα καλύτερα μηχανήματα και φορτηγά στην Mascus!

find4me.gr

Επαγγελματικός κατάλογος Επιχειρήσεων